Każdy pracownik musi posiadać aktualne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje jak często przeprowadzać szkolenia okresowe bhp znajdują się w artykule Szkolenia okresowe bhp – jak często należy je przeprowadzać?

Programy szkoleniowe posiadają określoną ilość godzin na ich realizację. W czasie szkolenia pracownicy nie wykonują swoich zwykłych obowiązków. Pracodawcy muszą zorganizować odpowiednią grupę osób, a w niektórych sytuacjach zapewnić zastępstwa za osoby nieobecne na danym stanowisku z powodu szkolenia. Niektórzy z nich szukają innych rozwiązań i tak trafiają na szkolenia bhp on-line.

Czym są nasze szkolenia bhp on-line?

Są to szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzane za pomocą materiałów otrzymywanych przez Internet. Ich główną zaletą jest to, że pracownik może w nich brać udział o dowolnej porze. Ma on możliwość wielokrotnego wracania do materiałów oraz kontaktu ze specjalistą ds. BHP w trakcie szkolenia.

Firma, która wybiera szkolenia on-line zyskuje czas, który musiałaby poświęcić na organizację szkolenia stacjonarnego.

Jednak co mówią przepisy o szkoleniach bhp przeprowadzanych przez Internet?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) szkolenia okresowe bhp mogą być przeprowadzane w następujących formach:

Instruktaż – jest to szkolenie o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, które umożliwia uzyskanie, aktualizowanie, uzupełnienie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Seminarium – jest to szkolenie o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiające uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kurs – jest to szkolenie o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie, lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Samokształcenie kierowane – szkolenie umożliwiające uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu (tzw. e-learning), przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Przepisy prawa dopuszczają więc przeprowadzanie szkoleń okresowych bhp w formie samokształcenia kierowanego, czyli szkolenia, które umożliwia uzyskanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie materiałów otrzymanych od organizatora szkolenia za pośrednictwem m.in. Internetu.

Zgodnie z powyższym, szkolenia okresowe bhp przeprowadzane on-line w formie e-learningu są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak nie dotyczy to wszystkich rodzajów szkoleń.

Art.  § 15. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje szkolenia, które mogą być przeprowadzone w formie samokształcenia kierowanego. Są to szkolenia dla:

  • pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji,
  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • innych niewymienionych wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

WAŻNE!

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych mogą odbywać się tylko w formie instruktażu (§ 15. 1. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Dotyczy to również szkoleń bhp wstępnych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)