Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada:

  1. wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności,
  2. dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku .

W tym artykule omówię obowiązek przeprowadzania szkoleń bhp nowo zatrudnionych pracowników. Obowiązek ten wynika z Art.  2373 Kodeksu Pracy:

 

Kodeks Pracy Art.  2373

1.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

 

Pracodawca, który przyjmuje do pracy nowego pracownika ma obowiązek zapewnić mu szkolenie wstępne bhp, które składa się z dwóch części:

  1. Instruktażu ogólnego,
  2. Instruktażu stanowiskowego.

Obecnie, ze względu na stan epidemii Główny Inspektor Pracy dopuszcza przeprowadzenie szkolenia wstępnego bhp w całości w formie on-line, z pewnymi wyjątkami.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: „Szkolenia bhp nowo zatrudnionych pracowników przez Internet zgodne z przepisami„.

INSTRUKTAŻ OGÓLNY:

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Kto przeprowadza instruktaż ogólny?

a) pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

lub

b) osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby,

lub

c) pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY:

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z:

  • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach,
  • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
  • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
  • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

 

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

 

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

a) wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami

lub

b)pracodawca

jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 

Dla pracodawców, osób kierujących pracownikami przeznaczone są dwa rodzaje szkoleń, które zapewniają uzyskanie odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia instruktażu stanowiskowego:

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – obowiązkowe i ważne 5 lat

Szkolenie bhp w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego – ważne bezterminowo.

 

Jak długo ważne jest szkolenie wstępne bhp?

Szkolenie wstępne bhp dla osób na stanowiskach kierowniczych jest ważne 6 miesięcy. Po tym okresie należy przeprowadzić obowiązkowe szkolenie okresowe bhp .

Szkolenie wstępne bhp dla pozostałych grup pracowniczych jest ważne 12 miesięcy. Po tym okresie należy przeprowadzić obowiązkowe szkolenie okresowe bhp .

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)

Zdjecie:

https://pixabay.com/pl/photos/search/spotkanie/