Szkolenie okresowe bhp dla służby bhp

Strona główna/BHP/Szkolenie okresowe bhp dla służby bhp

Szkolenie okresowe bhp dla służby bhp

200 /os.

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników służby bhp:
  – inspektorów i starszych inspektorów bhp,
  – specjalistów, starszych i głównych specjalistów ds. bhp,
 • oraz osób wykonujących zadania tej służby.
Kategoria:

Opis

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników służby bhp:
  – inspektorów i starszych inspektorów bhp,
  – specjalistów, starszych i głównych specjalistów ds. bhp,
 • oraz osób wykonujących zadania tej służby.

Częstotliwość szkolenia

Nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena

 • 200 zł/osobę

Ważne: W przypadku grup, ceny są ustalane indywidualnie.

Cena zawiera

 •  dostęp do materiałów szkoleniowych z zakresu:
  – bhp,
  – ochrony przeciwpożarowej,
  – pierwszej pomocy,
 • egzamin,
 • certyfikat,
 • przesyłkę,
 • pomoc techniczną,
 • konsultacje z wykładowcą,
 • ponad 90 wzorów dokumentacji z zakresu bhp.

Forma kształcenia

Szkolenia odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie samokształcenia kierowanego.

Jest to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu z wynikiem pozytywnym (minimum 70% poprawnych odpowiedzi), pracownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Ramowy program szkolenia bhp dla służby bhp 

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  – przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  – przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  – problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
  – zagrożenia wypadkowe,
  – hałas i drgania mechaniczne,
  – szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
  – czynniki biologiczne,
  – promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
  – pola elektromagnetyczne,
  – energia elektryczna i elektryczność statyczna,
  – mikroklimat środowiska pracy,
  – oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
  – zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
  – zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów.
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
 8. Organizacja oraz metody pracy służby bhp w tym metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 10. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.