Regulamin Sklepu Internetowego szkolenia-jazowska.pl

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Ogólne zasady funkcjonowania Sklepu internetowego
IV. Szkolenia on-line / prawa autorskie
V. Ceny usług
VI. Zakup usług / składanie zamówień / rejestracja
VII. Płatności
VIII. Realizacja zamówienia / uzyskanie certyfikatu
IX. Reklamacje i zastrzeżenia
X Rezygnacja z zamówienia
XI. Dane osobowe oraz ich ochrona
XII. Pliki cookies
XIII. Postanowienia końcowe

 

I.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa w szczególności:
 • zasady dokonywania zakupów Usług za pośrednictwem strony internetowej https://szkolenia-jazowska.pl, zwanej dalej: Strona, Sklep internetowy,
 • tryb postępowania reklamacyjnego,
 • zasady ochrony danych osobowych podmiotów dokonujących zakupów poprzez Stronę.
 1. Każdy Klient, który przystępuje do korzystania ze Strony przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Strona jest internetowym portalem o charakterze informacyjno – edukacyjnym, umożliwiającym, z wykorzystaniem sieci Internet na zasadzie samokształcenia kierowanego, odbycie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

 

II. Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Właściciel
  • Właścicielem prowadzącym Sklep internetowy działający pod adresem https://szkolenia-jazowska.pl/sklep/ jest Kursy i Szkolenia Agnieszka Jazowska-Woźniak, z siedzibą w Podolszu ul. Długa 47 32-640 Zator, NIP 549-236-14-90
  • kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać pod numerem telefonu +48 889 755 021 (w dni robocze od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00), pod adresem poczty elektronicznej biuro@szkolenia-jazowska.pl bądź przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Klient –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Strona – portal internetowy zlokalizowany pod adresem https://szkolenia-jazowska.pl/oraz na jego podstronach.
 7. Sklep internetowy – serwis internetowy, w którym Klient ma możliwość dokonania zakupu Usług za pośrednictwem Internetu.
 8. Usługa– możliwość korzystania ze Strony, świadczona przez Właściciela na rzecz Klientów. W szczególności Usługami są szkolenia on–line.
 9. Szkolenie on-line– szkolenie oferowane do zakupu za pośrednictwem Strony.
 10. Pliki Cookies– niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika strony (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry Plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie stronie, która je utworzyła.

 

III.  Ogólne zasady funkcjonowania Sklepu internetowego

 1. Kursy i Szkolenia Agnieszka Jazowska-Woźniak prowadzi sprzedaż Usług poprzez witrynę internetową https://szkolenia-jazowska.pl/sklep/za pomocą sieci Internet. W sprzedaży znajdują się szkolenia on-line z zakresu bhp oraz ochrony danych osobowych.

IV. Szkolenia on-line / prawa autorskie

 1. Szkolenia on-line udostępniane w ramach Sklepu internetowego należą do Właściciela.
 2. Właściciel oświadcza, że wszystkie materiały oraz informacje, które składają się na zasoby Strony są pozyskiwane i redagowane z należytą starannością w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności prowadzonej Strony.
 3. W procesie selekcji materiałów na potrzeby Strony, Właściciel korzysta z materiałów własnych oraz pozyskanych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, od podmiotów zewnętrznych.
 4. Wszelkie uwagi, odnoszące się do materiałów dostępnych na Stronie należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@szkolenia-jazowska.pl bądź przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.
 5. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do materiałów zamieszczonych na Stronie przysługują Właścicielowi Strony.
 6. Wykorzystanie materiałów opublikowanych na Stronie w całości lub w części, w sposób wykraczający poza zakres przewidziany danym testem wymaga każdorazowej pisemnej zgody Właściciela. Zamieszczanie materiałów w jakichkolwiek katalogach, systemach wymiany plików, serwerach sieciowych, dystrybuowanie ich na nośnikach fizycznych, wypożyczanie, itd. jest zabronione.
 7. Wobec osób naruszających prawa autorskie (jak również wobec administratorów systemów służących takim działaniom) podejmowane będą odpowiednie kroki prawne o charakterze karnym i cywilnym.

V. Ceny usług

 1. Ceny usług podane na Stronie wyrażone są w walucie polskiej (złoty polski). Podane ceny są cenami brutto, co oznacza iż uwzględniają należne podatki i opłaty.
 2. Cena podana na Stronie jest ceną ostateczną, wiążącą Właściciela, a po złożeniu zamówienia także Klienta.
 3. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy klient zamierza zakupić większą niż 10 ilość szkoleń. Klient może wówczas wnioskować o kod rabatowy od Właściciela.
 4. W przypadku akceptacji nadania rabatu Klientowi przez Właściciela, Klient otrzyma indywidualny kod, który zostanie mu wysłany na podany adres e-mail.
 5. Kod rabatowy wykorzystuje się jednorazowo, wpisując go w odpowiedniej rubryce, przed dokonaniem płatności.
 6. Podane ceny Usług uwzględniają koszty dostawy.

VI. Zakup usług / składanie zamówień / rejestracja

 1. Sklep internetowy służy wyłącznie do sprzedaży Usług należących do Kursy i Szkolenia Agnieszka Jazowska-Woźniak.
 2. Zakup Usług następuje za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Usług jest złożenie zamówienia przez Klienta. Z chwilą opłacenia zamówienia, Właściciel zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia.
 4. Zamawiając Usługę, Klient dokonuje jej wyboru oraz ilości, w sposób właściwy i adekwatny dla danej Usługi.
  W celu anulowania / modyfikacji zamówienia Klient powinien skontaktować się z Właścicielem za pomocą środków komunikacji określonych w dziale II pkt. 1 b niniejszego Regulaminu. Właściciel zastrzega sobie możliwość odmowy anulowania zamówienia na każdym etapie zamówienia, jeżeli wiązałoby się to z uszczerbkiem dla Właściciela.
 5. Sklep internetowy umożliwia dwie możliwości dokonywania zakupów: Zakupy bez rejestracji oraz zakupy dokonane po uprzedniej rejestracji w Sklepie internetowym.
 6. Rejestracji dokonuje się poprzez podanie danych rejestracyjnych, w tym prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz zatwierdzenie danych rejestracyjnych poprzez Klienta.
 7. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia korzystanie z indywidualnego konta Klienta, w ramach którego Klient ma dostęp do informacji dotyczących historii zamówień, możliwości monitorowania statusu zamówienia etc.
 8. Zakupów dokonuje się poprzez dodanie danej Usługi do koszyka przy wykorzystaniu przycisku „Dodaj do koszyka”.
 9. Po dodaniu Usługi do koszyka, Usługa zostaje przeniesiona do zakładki „Koszyk”.
 10. Zakładka „Koszyk” umożliwia dodanie nieograniczonej liczby Usług. Usługi są przechowywane w zakładce „Koszyk” do 24h.
 11. W celu zakończenia zakupów należy przejść do zakładki „Koszyk” i użyć przycisku „Idź do kasy”
 12. Po przejściu do kasy, w celu potwierdzenia zamówienia należy wprowadzić dane niezbędne do realizacji zamówienia (zakładka „Zamówienie”).
 13. W zakładce „Zamówienie” znajdują się także informacje dotyczące płatności. Informacje znajdujące się w zakładce „Zamówienie” są wiążące dla Właściciela, a po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta (poprzez przycisk „Kupuję i płacę”), także dla Klienta (Złożenie zamówienia związane jest z obowiązkiem zapłaty za Usługi objęte zamówieniem).

VII. Płatności

 1. Płatność za zamówione Usługi możliwa jest przy wykorzystaniu systemu płatności online serwisu Dotpay.com prowadzonego poprzez witrynę internetową: http://www.dotpay.pl/.
 2. Dokonanie przez Klienta płatności za zamówione Usługi stanowi warunek zawarcia umowy sprzedaży Usług oraz warunek wystąpienia obowiązku realizacji zamówienia przez Właściciela.
 3. Po prawidłowym dokonaniu płatności, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość elektroniczna potwierdzająca dokonanie zamówienia przez Klienta. W treści wiadomości Klient otrzyma indywidualny numer zamówienia, którego podanie umożliwiać będzie m.in ustalenie statusu realizacji zamówienia.

VIII. Realizacja zamówienia / uzyskanie certyfikatu

 1. Właściciel przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie.
 2. Po potwierdzeniu otrzymania środków na konto, Klient otrzyma wiadomość na podany adres e-mail, a w niej indywidualny link zawierający dostęp do zakupionych Usług.
 3. Klient ma obowiązek zapoznać się z otrzymanym materiałem szkoleniowym i wypełnić test egzaminacyjny, do którego link otrzyma w wymienionej wyżej wiadomości.
 4. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie min. 70% poprawnych odpowiedzi. Test można powtarzać wielokrotnie.
 5. Klient, który zdał egzamin, otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia, zgodny z aktualnym stanem prawnym.
 6. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest podanie danych osobowych Klienta, niezbędnych do jego wystawienia.
 7. Termin wysłania certyfikatu uzależniony jest od terminu, w jakim Klient zda egzamin.
 8. W przypadku zamówienia większej ilości szkoleń, termin wysłania certyfikatów uzależniony jest od daty, w której wszystkie egzaminy będą zdane, jednak nie później niż 7 dni roboczych od tego dnia.
 9. Certyfikaty dostarczane będą do klienta za pomocą Poczty Polskiej.
 10. Właściciel ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za dostarczenie certyfikatu do momentu jego doręczenia Klientowi.
 11. Dostawy certyfikatów realizowane są jedynie na terytorium Polski.

IX. Reklamacje i zastrzeżenia

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługi były pełnowartościowe i rzetelne.
 2. Każdemu Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, w szczególności w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony, treścią materiałów udostępnionych Klientowi, opłatami za Usługi czy ilością zakupionych Usług.
 3. Klient może zgłosić reklamacje wysyłając ją na adres poczty elektronicznej biuro@szkolenia-jazowska.plbądź przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.
 4. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia, Właściciel zgłosi się do Klienta o uzupełnienie powyższych danych. Reklamacja zostanie rozpatrzona również w razie braku odpowiedzi od Klienta.
 5. Właściciel jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zgłoszeniu reklamacji do ustosunkowania się do roszczenia klienta i powiadomienia Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka na przeszkody, których przyczyny nie są zależne od Właściciela.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub drogą listowną.
 8. W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego.

X. Rezygnacja z zamówienia

 1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z uprzednio złożonego zamówienia przez Klienta.
 2. Warunkiem rezygnacji z zamówienia jest właściwe poinformowanie Właściciela o zamiarze rezygnacji z zamówienia za pomocą środków komunikacji wskazanych powyżej oraz uzyskanie od Właściciela zgody na rezygnację z zamówienia.
 3. W sytuacji uzyskania przez Klienta zgody Właściciela na rezygnację umowę uznaje się za niebyłą.
 4. Klient, który dokonał rezygnacji po otrzymaniu materiałów i ich pobraniu, zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia z wszystkich nośników, na których zostały one zapisane.
 5. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji.

XI. Dane osobowe oraz ich ochrona

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Kursy i Szkolenia Agnieszka Jazowska-Woźniak z siedzibą działalności gospodarczej pod adresem: Podolsze, ul. Długa 47 32-640 Zator, NIP: 549-236-14-90
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane przez Właściciela jedynie dla celów wykonania przez Właściciela umowy oraz realizacji zamówienia.
 4. Udostępnienie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne. Należy jednak podkreślić, że bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia imiennego certyfikatu ukończenia szkolenia, dowodu sprzedaży oraz wysyłki produktów.
 5. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
 7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych.
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzanych przez Klientów.

XII. Pliki cookies

 1. Podczas korzystania ze Strony w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron, internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio, wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach Systemu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 3. Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie ze Sklepu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez Użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli Użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin zostaje opublikowany oraz wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r.