Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Strona główna/BHP/Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

100  80 /os.

RABAT -20% na szkolenie on-line!

Otrzymujesz:

 • Starannie opracowane materiały szkoleniowe w 3 częściach, zgodne z aktualnie obowiązującym programem:
  1. BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  2. Ochrona przeciwpożarowa
  3. Pierwsza pomoc
 • Egzamin,
 • Certyfikat,
 • Darmową wysyłkę,
 • Konsultacje z wykładowcą,
 • Ponad 90 wzorów dokumentacji z zakresu bhp niezbędnych w Twoim miejscu pracy.
Kategoria:

Opis

Nie wiesz do jakiej grupy szkoleń zakwalifikować swoje stanowisko pracy?

Zadzwoń, napisz. Pomogę!

Potrzebujesz szkolenia dla większej liczby osób?

Zapytaj o rabat!

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (dyrektorów, majstrów, mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Częstotliwość szkolenia

Nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na powyższych stanowiskach (od daty szkolenia wstępnego).

Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Cena

 • 100 zł/osobę

Ważne: W przypadku grup, ceny są ustalane indywidualnie.

Co zawiera cena? 

 • dostęp do materiałów szkoleniowych z zakresu:
  – bhp,
  – ochrony przeciwpożarowej,
  – pierwszej pomocy,
 • egzamin,
 • certyfikat,
 • przesyłkę,
 • pomoc techniczną,
 • konsultacje z wykładowcą,
 • ponad 90 wzorów dokumentacji z zakresu bhp.

Forma kształcenia

Szkolenia odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie samokształcenia kierowanego.

Jest to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu z wynikiem pozytywnym (minimum 70% poprawnych odpowiedzi), pracownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Ramowy program szkolenia bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, z omówieniem prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
  a)aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące:
  -obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  -ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  -profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
  -szkolenia w zakresie bhp
  -organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy
  b)problemy związane z interpretacją przepisów.
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 4. Analiza, okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych, związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy, w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (m.in. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenie społeczne).
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Czas trwania szkolenia:

 •  16 godzin*

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

Go to Top