Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych

Strona główna/BHP/Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych

50 /os.

Szkolenie skierowane jest do pracowników:

 • administracyjno-biurowych (w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych),
 • placówek służby zdrowia,
 • szkół i innych placówek oświatowych,
 • jednostek naukowo-badawczych,
 • innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki uciążliwe, szkodliwe lub niebezpieczne,
 • z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kategoria:

Opis

Szkolenie skierowane jest do pracowników:

 • administracyjno-biurowych (w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych),
 • placówek służby zdrowia,
 • szkół i innych placówek oświatowych,
 • jednostek naukowo-badawczych,
 • innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki uciążliwe, szkodliwe lub niebezpieczne,
 • z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uwaga: Zgodnie z art. 2373 § 22 Kodeksu pracy, ze szkolenia okresowego zwolnieni są pracownicy administracyjno-biurowi, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka oraz gdy obowiązek ten nie wynika z dokonanej oceny ryzyka zawodowego (art. 2373 § 24 Kodeksu pracy).

Częstotliwość szkolenia

Nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Dla nauczycieli, pracowników oświaty, jednostek naukowo-badawczych: nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć nie później niż w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na powyższych stanowiskach.

Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
 • metod ochrony przed zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
 • kształtowania pracy w sposób zgodny z bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • postępowania  w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń.

Cena

 • 50 zł/osobę

Ważne: W przypadku grup, ceny są ustalane indywidualnie.

 Cena zawiera

 •  dostęp do materiałów szkoleniowych z zakresu:
  – bhp,
  – ochrony przeciwpożarowej,
  – pierwszej pomocy,
 • egzamin,
 • certyfikat,
 • przesyłkę,
 • pomoc techniczną,
 • konsultacje z wykładowcą.

Forma kształcenia

Szkolenia odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie samokształcenia kierowanego.

Jest to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu z wynikiem pozytywnym (minimum 70% poprawnych odpowiedzi), pracownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

 Ramowy program szkolenia bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp:
  – prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  – ochrona pracy kobiet i młodocianych,
  – wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz  świadczenia z nimi związane,
  – profilaktyczna  ochrona  zdrowia  pracowników.
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy i metody ochrony przed zagrożeniami dla życia i zdrowia pracowników administracyjno-biurowych.
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, stanowiska wyposażone w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 4. Postępowanie w razie wypadków przy pracy, w sytuacjach zagrożeń, pożaru, awarii; w tym zasady udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania szkolenia:

 •  8 godzin*

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut