Szkolenie okresowe bhp ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie BHP, a także zaznajomienie ich z nowymi przepisami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Obowiązek uczestnictwa w szkoleniach okresowych mają:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści (nie rzadziej niż raz na 5 lat),
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku)
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji (nie rzadziej niż raz na 5 lat),
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby (nie rzadziej niż raz na 5 lat),
  • pracownicy administracyjno-biurowi (nie rzadziej niż raz na 6 lat),
  • inni niewymienieni wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (nie rzadziej niż raz na 5 lat).

Zgodnie z art. 2373 § 22 Kodeksu Pracy, ze szkolenia okresowego zwolnieni są pracownicy administracyjno-biurowi, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka oraz gdy obowiązek ten nie wynika z dokonanej oceny ryzyka zawodowego (art.2373 § 24 Kodeksu Pracy).

Programy szkolenia wstępnego oraz okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub jednostka uprawniona do prowadzenia działalności szkoleniowe (w porozumieniu z pracodawcą), na podstawie ramowych programów szkolenia zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

Programy szkolenia, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników powinny być przechowywane przez pracodawców.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)