Wybierając moją ocenę ryzyka zawodowego otrzymujesz analizę ryzyka dostosowaną do potrzeb Twojego zakładu pracy, a w niej:

  • Informacje dotyczące wymagań dla pomieszczeń, stanowisk pracy i pracowników,
  • Identyfikację zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego,
  • Opis metody szacowania ryzyka,
  • Charakterystyki dla każdego stanowiska pracy,
  • Karty oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy z oszacowaniem poziomu ryzyka,
  • Rejestr pracowników zapoznanych z ryzykiem zawodowym,
  • Informację o ryzyku zawodowym, która musi się znajdować w aktach osobowych każdego pracownika.

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami PIP, każda ocena ryzyka zawodowego powinna uwzględniać zagrożenie epidemiczne COVID-19.

Jest to sprawdzane podczas kontroli!

Dlaczego tak ważne jest dostosowanie ryzyka do potrzeb zakładu pracy?

Częstą praktyką jest kupowanie gotowych analiz dla danego stanowiska pracy, które powinniśmy potem samodzielnie dostosować. Widząc kilkanaście lub kilkadziesiąt stron nie wiemy za co się zabrać i zostawiamy dokument takim jaki jest nie zdając sobie sprawy, że np. jednym z zagrożeń w naszym miejscu pracy jest wybuch instalacji gazowej podczas gdy nasz budynek gazu nie posiada bądź pracujący u nas fizjoterapeuta ma wypisane zagrożenia polem elektromagnetycznym, promieniowaniem nadfioletowym lub laserowym, a nie ma z nimi styczności, ponieważ prowadzi tylko masaże.

Chcesz zapytać o opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla swojego zakładu pracy?

Skontaktuj się ze mną!

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Tak.

Wynika to wyraźnie z artykuł 226 Kodeksu Pracy:

Art. 226. KP

„Pracodawca:

  1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
  2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.”

Ocenę ryzyka zawodowego może przeprowadzić sam pracodawca lub może zlecić ją kompetentnym pracownikom, specjalistom ds. BHP lub ekspertom zewnętrznym.

Mimo, że analizę ryzyka można zlecić innym osobom to pracodawca odpowiada za prawidłowe sporządzenie oceny ryzyka zawodowego, dlatego tak ważne jest, aby wyznaczone do tego osoby przygotowały ją w sposób rzetelny, dostosowany dla danego zakładu pracy.

Zgodnie z definicją zawartą w Polskiej Normie PN-N-18002 ryzyko zawodowe jest to:

„prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.”

Jak należy to rozumieć?

Ryzyko zawodowe to wszystkie czynniki występujące w miejscu pracy, które mogą stanowić dla pracownika zagrożenie, prowadzić do pogorszenia jego stanu zdrowia bądź wypadku przy pracy.

Ocena ryzyka zawodowego jest to przeprowadzona dla każdego stanowiska pracy analiza czynników, które mogą stanowić zagrożenie dla pracownika. Podczas analizy dokonuje się oszacowania jak poważne mogą być konsekwencje wystąpienia niepożądanego zdarzenia związanego z danym czynnikiem w miejscu pracy oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia, co w wyniku daje nam poziom ryzyka.

Nie ma jednej, odgórnie ustalonej metody przeprowadzania analizy ryzyka. Zaleca się, aby zwłaszcza w małych firmach przeprowadzić ją w sposób możliwie najprostszy i najbardziej czytelny.

O możliwych metodach i sposobie w jaki ja zwykle dokonuję analizy, piszę w artykule „Ocena ryzyka zawodowego – w jaki sposób ją przeprowadzam?”.