Główny Inspektor Pracy po raz kolejny zajął stanowisko w temacie badań i szkoleń bhp w czasie epidemii i zagrożenia epidemiologicznego. Ostatnie pismo pochodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z nim:

„W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

 • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
 • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
 • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.”

Jak należy to rozumieć?

Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy ma obowiązek odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne bhp składa się z dwóch części:

Instruktażu ogólnego, który powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktażu stanowiskowego, który powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z:

 • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach,
 • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

GIP dopuszcza przeprowadzanie szkoleń wstępnych bhp w całości w formie elektronicznej, czyli zarówno instruktażu ogólnego jak i stanowiskowego, jednak wskazuje wyjątki, w których druga część, czyli instruktaż stanowiskowy powinien być przeprowadzony w formie tradycyjnej. Wyjątek stanowi zatrudnianie pracowników na stanowiskach robotniczych, stanowiskach na których występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych, osób przenoszonych na powyższe stanowiska oraz „praktykantów”.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkolenia wstępnego bhp:
https://szkolenia-jazowska.pl/produkt/szkolenie-wstepne-bhp/

Szkolenie okresowe bhp

Główny Inspektor Pracy zaznacza również, że jeżeli termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypada:

 • w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub 30 dni od dnia jego odwołania

albo

 • w czasie obowiązywania stanu epidemii lub 30 dni od dnia jego odwołania

wówczas termin ten zostaje wydłużony do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Szczegółowe pismo GIP w temacie szkoleń i badań znajduje się na stronie Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Podstawa prawna:

 • Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w zakresie: utraty mocy Stanowiska GIP z dnia 1 kwietnia 2020 roku; wejścia w życie przepisów dotyczących profilaktycznych badań lekarskich. pracowników i przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.).