Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Strona główna/BHP/Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

72 /os.

RABAT -20% na szkolenie bhp w formie samokształcenia!

Otrzymujesz:

 • Materiały szkoleniowe (e-booki, prezentacje, filmy szkoleniowe) z zakresu:
 1. BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 2. Ochrona przeciwpożarowa
 3. Pierwsza pomoc
 • Egzamin,
 • Certyfikat,
 • Darmową wysyłkę,
 • Konsultacje z wykładowcą.
Kategoria:

Opis

Nie wiesz do jakiej grupy szkoleń zakwalifikować swoje stanowisko pracy?

Zadzwoń, napisz. Pomogę!

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Częstotliwość szkolenia

Nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć nie później niż w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na powyższych stanowiskach.

Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk zgodnie z wymaganiami bhp oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Cena

 • 90 zł/osobę –> 72zł/osobę

RABAT -20% na szkolenia bhp w formie samokształcenia!

 Otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe (e-booki, prezentacje, filmy szkoleniowe) z zakresu:
  – bhp,
  – ochrony przeciwpożarowej,
  – pierwszej pomocy,
 • egzamin,
 • certyfikat,
 • przesyłkę,
 • pomoc techniczną,
 • konsultacje z wykładowcą.

Forma kształcenia

Szkolenia odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie samokształcenia kierowanego.

Jest to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu z wynikiem pozytywnym (minimum 70% poprawnych odpowiedzi), pracownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Ramowy program szkolenia bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian)dotyczące:
  – praw i obowiązków pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  – odpowiedzialności projektantów, konstruktorów, technologów związanej z wykonywanym zawodem,
  – wymagań bhp dla budynków i pomieszczeń zakładu pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
  – wymagań bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
  – systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bhp,
  nadzoru i kontroli warunków pracy,
  b)problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bhp (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).
 5. Wymagania bhp oraz ergonomia w projektowaniu.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Czas trwania szkolenia:

 • 16 godzin*

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

Go to Top