Szkolenie wstępne bhp

Strona główna/BHP/Szkolenie wstępne bhp

Szkolenie wstępne bhp

50  40 /os.

RABAT -20% na szkolenie on-line!

Szkolenie wstępne bhp on-line jest zgodne z obowiązującym stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020r.  

Otrzymujesz:

 • Starannie opracowane materiały szkoleniowe w 2 częściach, zgodne z aktualnie obowiązującym programem:
 1. Szkolenie wstępne BHP
 2. Pierwsza pomoc
 • Dokumentację do akt osobowych o ukończeniu szkolenia wstępnego
 • Darmową wysyłkę,
 • Konsultacje z wykładowcą.
Kategoria:

Opis

Potrzebujesz szkolenia dla większej liczby osób?

Zapytaj o rabat!

Adresaci szkolenia:

Szkolenie wstępne bhp odbywają obowiązkowo, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,
 • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,
 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r.  w związku ze stanem epidemii COVID – 19, dopuszcza się możliwość przeprowadzania szkolenia wstępnego bhp za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Cel szkolenia

Szkolenie wstępne bhp składa się z dwóch części:

 1. Instruktaż ogólny.
 2. Instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Kto przeprowadza?

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z:

 1. czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach,
 2. ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 3. sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
 4. metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Kto przeprowadza?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

WAŻNE!

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

 

Jak długo ważne jest szkolenie wstępne bhp?

Szkolenie wstępne bhp dla osób na stanowiskach kierowniczych jest ważne 6 miesięcy. Po tym okresie należy przeprowadzić obowiązkowe szkolenie okresowe bhp .

Szkolenie wstępne bhp dla pozostałych grup pracowniczych jest ważne 12 miesięcy. Po tym okresie należy przeprowadzić obowiązkowe szkolenie okresowe bhp .

 

Cena

 • 50 zł/osobę

Ważne: W przypadku grup, ceny są ustalane indywidualnie.

 

Cena zawiera

 • dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • kartę szkolenia wstępnego,
 • przesyłkę,
 • pomoc techniczną,
 • konsultacje z wykładowcą.

 

Karta szkolenia wstępnego

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.), odbycie instruktażu stanowiskowego oraz instruktażu ogólnego pracownik potwierdza na piśmie na karcie szkolenia wstępnego, którą należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

 

Ramowy program szkolenia wstępnego ogólnego

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Zasady poruszania się po terenie zakładu pracy.
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego .
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika .
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania instruktażu ogólnego:

 •  minimum 3 godziny*

*(w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)

Ramowy program instruktażu stanowiskowego

Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym szczególności:

 1. omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
  • elementów pomieszczenia pracy, w których ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. Oświetlenie ogólne, ogrzewanie wentylacja urządzenia techniczne,  urządzenia ochronne),
  • elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),
  • przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy, omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii,przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.
 1. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.
 2. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora.
 3. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.
 4. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.

Czas trwania instruktażu stanowiskowego:

 • minimum 8 godzin*,
 • dla pracowników administracyjno-biurowych minimum 2 godziny*.

*(w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)

Go to Top