Szkolenie wstępne bhp

Strona główna/BHP/Szkolenie wstępne bhp

Szkolenie wstępne bhp

40 /os.

RABAT -20% na szkolenia bhp w formie samokształcenia!

Stan epidemii nie zwalnia pracodawcy z przeprowadzania szkoleń wstępnych bhp! (szkolenie wstępne bhp on-line jest zgodne z obowiązującym stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020r.)

Otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe (e-booki, prezentacje, filmy szkoleniowe),
 • dokumentację potwierdzającą ukończenie szkolenia wstępnego (kartę szkolenia wstępnego, informację o ryzyku zawodowym, oświadczenie o zapoznaniu z przepisami ppoż.),
 • darmową wysyłkę dokumentów,
 • konsultacje z wykładowcą.
Kategoria:

Opis

Adresaci szkolenia:

Szkolenie wstępne bhp odbywają obowiązkowo, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,
 • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,
 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r.  w związku ze stanem epidemii COVID – 19, dopuszcza się możliwość przeprowadzania szkolenia wstępnego bhp za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Jak długo ważne jest szkolenie wstępne bhp?

Szkolenie wstępne bhp:

 • dla osób na stanowiskach kierowniczych jest ważne 6 miesięcy.
 • dla pozostałych grup pracowniczych jest ważne 12 miesięcy.

Po tym okresie należy przeprowadzić obowiązkowe szkolenie okresowe bhp .

Otrzymujesz:
– materiały szkoleniowe (e-booki, prezentacje, filmy szkoleniowe),
– dokumentację potwierdzającą ukończenie szkolenia, składającą się z: karty szkolenia wstępnego, informacji o ryzyku zawodowym, oświadczenia o zapoznaniu z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
– darmową przesyłkę dokumentów,
– pomoc techniczną,
– konsultacje z wykładowcą.

Cena:

50zł —> 40zł

RABAT -20% na szkolenia bhp w formie samokształcenia!

Cel szkolenia

Szkolenie wstępne bhp składa się z dwóch części:

 1. Instruktaż ogólny.
 2. Instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Kto przeprowadza?

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z:

 1. czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach,
 2. ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 3. sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
 4. metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Kto przeprowadza?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

WAŻNE!

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

Karta szkolenia wstępnego

Odbycie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie na karcie szkolenia wstępnego, którą należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wzór karty szkolenia wstępnego.

Program szkolenia wstępnego

Ramowy program szkolenia wstępnego BHP został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.).

Kliknij tutaj, aby zobaczyć program szkolenia.

Go to Top