Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Ma on obowiązek realizacji zadań służby BHP, jeżeli zatudnia co najmniej jednego pracownika. Co więcej mówią o tym przepisy?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca może samodzielnie wykonywać zadania służby bhp, jeżeli posiada ukończone szkolenie w tym zakresie i:

 1. zatrudnia do 10 pracowników lub
 2. zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, do której
  ustalono nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka (wynikająca z przepisów o 
  ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Pracodawca zatrudniający do 100 osób może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi pracującemu na innym stanowisku (w przypadku braku pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy), natomiast powyżej 100 pracowników tworzy on służbę bhp poprzez zatrudnienie pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami.

Pracownik służby bhp, pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp oraz specjalista spoza zakładu powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania tej funkcji oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp.

Specjaliści spoza zakładu pracy powinni spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne specjalisty ds. bhp (wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności “bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp) lub być zatrudnieni na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat.

Pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierza wykonywanie zadań służy bhp powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne dla tej służby. Pracownik, który kieruje wieloosobową komórką organizacyjną powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne specjalisty ds. bhp (wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności “bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp), natomiast pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce – starszego inspektora ds. bhp (zawód technika bhp i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności “bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bhp).

Poniżej znajdziesz informacje na temat kwalifikacji jakie muszą być spełnione dla poszczególnych stanowisk służby bhp.

Kto może wykonywać zadania służby bhp?

Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach:

 • inspektorów,
 • starszych inspektorów,
 • specjalistów,
 • starszych specjalistów,
 • głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające poniższe kwalifikacje:

Inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

 • zawód technika bhp.

Starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

 • zawód technika bhp i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
 • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności “bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bhp,

Specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

 • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności “bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

Starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

 • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności “bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

Głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

 • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności “bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

 

Służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bhp oraz powierzenie wykonywania zadań tej służby specjalistom spoza zakładu pracy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)