Wypadki zdarzają się wszędzie. Na szkoleniach bhp rozmawiamy o wypadkach w pracy oraz w drodze do/z pracy. Co natomiast z wypadkami uczniów?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach mówi o wypadkach oraz procedurze powypadkowej, jednak nie definiuje bezpośrednio czym jest wypadek ucznia. Zgodnie z § 52  tego rozporządzenia, w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadkiem jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Aby zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy, niezbędne jest wystąpienie wszystkich czterch czynników.  

Na tej podstawie możemy zdefiniować wypadek ucznia jako:

 • zdarzenie nagłe,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • powodujące uraz lub śmierć,
 • które nastąpiło w trakcie pozostawania ucznia pod opieką placówki.

Tu również muszą być spełnione jednocześnie wszystkie cztery czynniki.

 Pamiętajmy, że uczeń pozostaje pod opieką placówki również podczas zorganizowanych wyjść poza teren szkoły oraz wycieczek szkolnych.

Brak jest podstaw prawych do uznania za wypadek w szkole wypadku, który wydarzył się nagle, spowodowany jest przyczyną zewnętrzną i powoduje uraz, do którego dochodzi w dniu wolnym od zajęć szkolnych. Uczeń nie pozostaje wówczas pod opieką placówki.

Nie spełnia wymogów definicji również wypadek, do którego dochodzi w szkole, gdy uczeń idzie korytarzem na zajęcia i potyka się pomimo, że nie było żadnych przeszkód, podłoga nie była śliska i nikt go nie popchnął – gdy możemy jednoznacznie stwierdzić, że brak jest jakiejkolwiek przyczyny zewnętrznej.

Gdy w szkole wydarzy się wypadek, pracownik szkoły, który go zauważył lub został o nim poinformowany, niezwłocznie przejmuje opiekę nad poszkodowanym udzielając mu pomocy i w razie potrzeby wzywając fachową pomoc medyczną.

O każdym wypadku niezwłocznie zawiadamia się:

 • rodziców (opiekunów) poszkodowanego,
 • pracownika służby bhp,
 • społecznego inspektora pracy,
 • organ prowadzący szkołę lub placówkę,
 • radę rodziców.

O wypadku ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

Dyrektor powołuje zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie powypadkowe, sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

W skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy (jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie mogą oni brać udziału w pracach zespołu, wówczas należy się stosować do przepisów z rozporządzenia MENiS). Ich zadaniem jest ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku. Zbierają oni wszelkie niezbędne informacje od poszkodowanego, świadków. Na tej podstawie sporządzają protokół powypadkowy, z którego treścią oraz innymi materiałami postępowania zapoznaje się:

 1. a) poszkodowanego pełnoletniego,
 2. b) rodziców poszkodowanego małoletniego.

Osoby te mają prawo w ciągu 7 dni złożyć do protokołu zastrzeżenia, które są rozpatrywane przez organ prowadzący placówkę.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870)