Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Strona główna/BHP/Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych

50 /os.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 r.  w związku ze stanem epidemii COVID – 19, dopuszcza się możliwość przeprowadzania szkoleń okresowych bhp pracowników na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego.

Kategoria:

Opis

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 r.  w związku ze stanem epidemii COVID – 19, dopuszcza się możliwość przeprowadzania szkoleń okresowych bhp pracowników na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego.

Częstotliwość szkolenia

Nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć nie później niż w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na powyższych stanowiskach.

Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń oraz metod ochrony przed zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń.

Cena

 • 50 zł/osobę

Ważne: W przypadku grup, ceny są ustalane indywidualnie.

 Cena zawiera

 •  dostęp do materiałów szkoleniowych z zakresu:
  – bhp,
  – ochrony przeciwpożarowej,
  – pierwszej pomocy,
 • egzamin,
 • certyfikat,
 • przesyłkę,
 • pomoc techniczną,
 • konsultacje z wykładowcą.

Forma kształcenia

Szkolenia odbywają się w formie samokształcenia kierowanego.

Jest to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu z wynikiem pozytywnym (minimum 70% poprawnych odpowiedzi), pracownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Ramowy program szkolenia bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
 2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników, z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu, narzędzi.
 3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie prac i sytuacjach zagrożeń pożaru, awarii, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Czas trwania szkolenia:

 •  8 godzin*

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut